Top Ten News

[หน้าแรก] ::Top E-News::

10 อันดับที่ให้ความสนใจ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2555 จำนวนที่เปิดอ่าน [6164]
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข [01 เม.ย. 2554]

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวนที่เปิดอ่าน [4170]
กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2554 [04 พ.ย. 2553]

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบบรับกลาง) จำนวนที่เปิดอ่าน [3755]
ประจำปีการศึกษา 2553 [08 เม.ย. 2553]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระบบรับตรง จำนวนที่เปิดอ่าน [2792]
ประจำปีการศึกษา 2554 [07 ธ.ค. 2553]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ระบบรับตรง จำนวนที่เปิดอ่าน [2506]
คลิกอ่านรายละเอียด [15 ก.พ. 2553]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และดำเนินการตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 จำนวนที่เปิดอ่าน [1844]
(ระบบรับตรง) [22 ม.ค. 2553]

ประชาสัมพันธ์...การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบสอบกลาง(Admissions) จำนวนที่เปิดอ่าน [1693]
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบสอบกลาง(Admissions) เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2556 เว็ปไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th [06 มี.ค. 2556]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ตัวจริง)และรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม จำนวนที่เปิดอ่าน [1505]
(ระบบรับกลาง) ประจำปีการศึกษา 2553 [19 พ.ค. 2553]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทั้งตัวจิรงและตัวสำรอง(ระบบรับกลาง ) ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวนที่เปิดอ่าน [1466]
โค้วตาสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ให้มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว [10 พ.ค. 2553]

ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติมรอบสอง สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวนที่เปิดอ่าน [1459]
(ระบบรับกลาง)ประจำปีการศึกษา2553 [31 พ.ค. 2553]


ลิขสิทธิ์@ :วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์